O klubu

Jsme členem Asociace školních sportovních klubů České republiky. Hlavním úkolem spolku je organizace, podněcování a popularizace sportu a sportovních aktivit mezi dětmi a mládeží, podpora zdravého a aktivního životního stylu, jako významného prostředku prevence kriminality a zneužívání návykových látek. Školní sportovní klub Cihelní úzce spolupracuje se školou při pořádání školních i mimoškolních sportovních aktivit, propagaci školy a organizování volného času dětí a mládeže. Většinu členů tvoří současní a bývalí studenti, učitelé gymnázia, ale klub je otevřen i ostatním zaměstnancům školy, rodičům a sportující veřejnosti.

Činnost ŠSK Cihelní je umožněna díky pochopení vedení školy, které poskytuje školní sportoviště (tělocvičny, vnější multifunkční hřiště) a sportovní vybavení pro zájmovou tělesnou výchovu a sport. Na ekonomické zajištění provozu spolek získává finanční prostředky formou členských příspěvků, příspěvku od Klubu rodičů, dotacemi a sponzorskými dary.